Կազմակերպությունը ՌԴ-ից ՀՀ է ներմուծել եգիպտացորենի սերմացու: Հարց. Արդյո՞ք նշված դեպքում կազմակերպությունը պետք է վճարի ներմուծման ԱԱՀ-ը: «Կազմակերպությունների և Անհատ Ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքի համաձայն` ԱՏԳ ԱԱ 1005 10 ծածկագրին դասվող եգիպտացորենի

Կազմակերպությունը 2017թ. Հունվարի 1-ից ընդհանուր /ԱԱՀ/ հարկման դաշտից տեղափոխվել շրջանառության հարկի դաշտ, սակայն 01.01.2017թ. դրությամբ ունի դեբետային մնացորդ: Հարց. Ինչպե՞ս վարվել նշված մնացորդի հետ, արդյո՞ք նշված մնացորդը ենթակա է հաշվանցման: «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի համաձայն` նույն օրենքին համապատասխան ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող